giovedì 4 ottobre 2007

improprio 012 ::: vostok typecase


caja tipográfica Vostok / Vostok typecase
legno, compensato, gomma EVA / recycled wood, plywood, EVA rubber
by alexis rom

Nessun commento: